Truy cập nội dung luôn

  THông tin doanh nghiệp

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:34 PM  | View count: 414
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:31 PM  | View count: 369
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:26 PM  | View count: 372
Xem chi tiết tại đây

Quyết định bổ nhiệm cán bộ Phó Tổng Giám đốc 26/10/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:56 AM  | View count: 454
Xem chi tiết tại đây

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:54 AM  | View count: 391
Xem chi tiết tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 04/8/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:39 AM  | View count: 338
Xem chi tiết tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 06/7/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:36 AM  | View count: 416
Xem chi tiết tại đây

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ Kế toán trưởng ngày 07/3/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:33 AM  | View count: 297
Xem chi tiết tại đây

Quyết định cử người đại diện quản lý vốn nhà nước tại Làng Hoa Thụy Khuê ngày 07/6/2016

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:28 AM  | View count: 285
Xem chi tiết tại đây

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 26/5/2016

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:30 AM  | View count: 296
Xem chi tiết tại đây

Quyết định về công tác cán bộ chức danh Chủ tịch 13/5/2016

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:25 AM  | View count: 282
Xem chi tiết tại đây

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc 04/5/2016

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:22 AM  | View count: 328
Xem chí tiết tại đây

Công bố Thông tin theo nghị định 81

Ngày đăng 23/10/2017 | 08:12 AM  | View count: 295
xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính từ 01/01/2017 đến 30/6/2017.

Ngày đăng 04/08/2017 | 09:48 AM  | View count: 290
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo công bố thông tin

Ngày đăng 17/05/2017 | 10:06 AM  | View count: 335
/documents/1488965/0/Bao+cao+cong+bo+thong+tin.pdf/dc78f262-0c56-4f2e-862c-01d1732431f9

Báo cáo tài chính năm 2015 sau điều chỉnh phân phối lợi nhuận

Ngày đăng 27/04/2017 | 11:05 AM  | View count: 268
B áo cáo tài chính 2015 sau điều chỉnh phân phối lợi nhuận

Báo cáo tài chính năm 2016

Ngày đăng 18/04/2017 | 08:33 AM  | View count: 278
/documents/1488965/0/BCTC+2016.pdf/0cf94b5f-cba5-4e46-b059-2884718190fa

Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày đăng 16/03/2017 | 02:06 PM  | View count: 229
Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Ngày đăng 16/03/2017 | 02:01 PM  | View count: 245
Báo cáo tài chính năm 2014

  Văn bản mới

  Văn bản pháp quy

 Văn bản nhà nước 

 Văn bản nội bộ Công ty

  Đơn vị trực thuộc

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh