Truy cập nội dung luôn

  THông tin doanh nghiệp

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2021 (Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Ngày đăng 29/03/2021 | 11:48 AM  | View count: 154
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Ngày đăng 29/03/2021 | 11:42 AM  | View count: 99
Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày đăng 30/07/2020 | 10:50 AM  | View count: 600
Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN (Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Ngày đăng 31/03/2020 | 01:40 PM  | View count: 694
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 2019

Ngày đăng 30/03/2020 | 03:32 PM  | View count: 629
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Ngày đăng 30/03/2020 | 02:39 PM  | View count: 601
Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Ngày đăng 30/03/2020 | 02:33 PM  | View count: 537
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo Tài chính ( từ 01.01.2019 đến 30.06.2019 )

Ngày đăng 31/07/2019 | 11:31 AM  | View count: 809
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:23 PM  | View count: 753
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:20 PM  | View count: 738
Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:14 PM  | View count: 724
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:49 AM  | View count: 648
Xem chi tiết tại đây !

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:46 AM  | View count: 535
Xem chi tiết tại đây !

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:43 AM  | View count: 549
Xem chi tiết tại đây !

Giấy ủy quyền - ngày 06/03/2019

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:00 AM  | View count: 604
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 03/08/2018 | 09:22 AM  | View count: 538
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

Ngày đăng 13/06/2018 | 03:45 PM  | View count: 1084
Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:36 AM  | View count: 432
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:20 AM  | View count: 392
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:50 AM  | View count: 490
Xem chi tiết tại đây

  Văn bản mới

  Văn bản pháp quy

 Văn bản nhà nước 

 Văn bản nội bộ Công ty

  Đơn vị trực thuộc

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh