Truy cập nội dung luôn

  THông tin doanh nghiệp

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ngày đăng 30/06/2022 | 05:29 PM  | View count: 31
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021

Ngày đăng 30/06/2022 | 05:24 PM  | View count: 35
Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31-12-2021

Ngày đăng 31/03/2022 | 09:33 AM  | View count: 73
Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Ngày đăng 31/03/2022 | 09:46 AM  | View count: 76
Xem chi tiết tại đây:

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 27/07/2021 | 05:24 PM  | View count: 484
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN (Theo nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

Ngày đăng 08/07/2021 | 09:04 PM  | View count: 375
Báo cáo công bố thông tin năm 2021 ( Theo nghị định số 47.2021.NĐ.CP ngày 01.4.2021 của Chính phủ)

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN (Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Ngày đăng 29/03/2021 | 11:48 AM  | View count: 563
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Ngày đăng 29/03/2021 | 11:42 AM  | View count: 483
Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày đăng 30/07/2020 | 10:50 AM  | View count: 883
Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN (Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

Ngày đăng 31/03/2020 | 01:40 PM  | View count: 965
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 2019

Ngày đăng 30/03/2020 | 03:32 PM  | View count: 880
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Ngày đăng 30/03/2020 | 02:39 PM  | View count: 834
Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII: Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Ngày đăng 30/03/2020 | 02:33 PM  | View count: 751
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo Tài chính ( từ 01.01.2019 đến 30.06.2019 )

Ngày đăng 31/07/2019 | 11:31 AM  | View count: 995
Xem chi tiết tại đây

  Văn bản mới

  Văn bản pháp quy

 Văn bản nhà nước 

 Văn bản nội bộ Công ty

  Đơn vị trực thuộc

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh