Truy cập nội dung luôn

  THông tin doanh nghiệp

Báo cáo Tài chính ( từ 01.01.2019 đến 30.06.2019 )

Ngày đăng 31/07/2019 | 11:31 AM  | View count: 204
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:23 PM  | View count: 345
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:20 PM  | View count: 279
Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:14 PM  | View count: 266
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:49 AM  | View count: 285
Xem chi tiết tại đây !

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:46 AM  | View count: 225
Xem chi tiết tại đây !

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:43 AM  | View count: 231
Xem chi tiết tại đây !

Giấy ủy quyền - ngày 06/03/2019

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:00 AM  | View count: 259
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 03/08/2018 | 09:22 AM  | View count: 251
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

Ngày đăng 13/06/2018 | 03:45 PM  | View count: 708
Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:36 AM  | View count: 165
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:20 AM  | View count: 178
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:50 AM  | View count: 186
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:34 PM  | View count: 179
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:31 PM  | View count: 128
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:26 PM  | View count: 155
Xem chi tiết tại đây

Quyết định bổ nhiệm cán bộ Phó Tổng Giám đốc 26/10/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:56 AM  | View count: 203
Xem chi tiết tại đây

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:54 AM  | View count: 163
Xem chi tiết tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 04/8/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:39 AM  | View count: 143
Xem chi tiết tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 06/7/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:36 AM  | View count: 168
Xem chi tiết tại đây

  Văn bản mới

  Văn bản pháp quy

 Văn bản nhà nước 

 Văn bản nội bộ Công ty

  Đơn vị trực thuộc

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh