Truy cập nội dung luôn

  THông tin doanh nghiệp

Báo cáo Tài chính ( từ 01.01.2019 đến 30.06.2019 )

Ngày đăng 31/07/2019 | 11:31 AM  | View count: 165
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:23 PM  | View count: 303
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:20 PM  | View count: 245
Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

Ngày đăng 29/03/2019 | 02:14 PM  | View count: 232
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:49 AM  | View count: 254
Xem chi tiết tại đây !

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:46 AM  | View count: 208
Xem chi tiết tại đây !

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:43 AM  | View count: 210
Xem chi tiết tại đây !

Giấy ủy quyền - ngày 06/03/2019

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:00 AM  | View count: 241
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 03/08/2018 | 09:22 AM  | View count: 242
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

Ngày đăng 13/06/2018 | 03:45 PM  | View count: 668
Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:36 AM  | View count: 153
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

Ngày đăng 02/04/2018 | 11:20 AM  | View count: 165
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2017

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:50 AM  | View count: 174
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:34 PM  | View count: 166
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:31 PM  | View count: 121
Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017

Ngày đăng 30/03/2018 | 03:26 PM  | View count: 145
Xem chi tiết tại đây

Quyết định bổ nhiệm cán bộ Phó Tổng Giám đốc 26/10/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:56 AM  | View count: 189
Xem chi tiết tại đây

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:54 AM  | View count: 154
Xem chi tiết tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 04/8/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:39 AM  | View count: 135
Xem chi tiết tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 06/7/2017

Ngày đăng 16/11/2017 | 09:36 AM  | View count: 155
Xem chi tiết tại đây

  Văn bản mới

  Văn bản pháp quy

 Văn bản nhà nước 

 Văn bản nội bộ Công ty

  Đơn vị trực thuộc

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh