Truy cập nội dung luôn

  Quá trình phát triển

- Công ty quản lý Công viên thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2206/TCCB  ngày 19/9/1960 của Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội trên cơ sở tách Trại trồng hoa và ươm cây ra khỏi Sở Nông lâm.

 

- Ngày 27/7/1991, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1304/QĐ/TCCQ về việc thành lập Công ty công viên cây xanh Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Công ty Công viên và Công viên V.I Lênin.

 

- Ngày 29/12/2004, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 197/2004/QĐ-UB chuyển đổi Công ty công viên cây xanh thuộc Sở Giao thông công chính thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh.

 

- Ngày 17/06/2011, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2756/QĐ-UB đổi tên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội.

  Văn bản mới

  Văn bản pháp quy

 Văn bản nhà nước 

 Văn bản nội bộ Công ty

  Đơn vị trực thuộc

  Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh